TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

2010 on koolituste aasta


Jaanuar 2010

Käesoleva aastaga seonduvad positiivsed ootused. Paljud ekspordile orienteeritud ettevõtted maitsevad juba esimesi kasvavate tellimustega seonduvaid vilju. Samuti kinnitavad uuringud organisatsioonide huvi oma töötajaid 2010. a koolitada.Käesolevaks aastaks ennustatakse majanduskasvu. Seda valdavalt ekspordimahukates tegevusvaldkondades. Kuna suuremad arengud toimuvad ilmselt II poolaastal, siis on praegu viimane aeg alustada ettevalmistustega. On hea aeg investeerida tehnoloogiasse, süsteemide ja töötajate arendamisse.

Edu saavutamise eelduseks on meeskonna valmisolek. Kogemused näitavad, et inimesed seavad ise endale ja organisatsiooni arengule piirid. Inimeste võimekust on võimalik oluliselt kasvatada ja tõrkeid kõrvaldada. Sellise tulemuse saavutamiseks on vaja korralikku impulssi.

Impulsi andmiseks on mitmeid võimalusi. On karmimaid ja pehmemaid võtteid, piitsale ja präänikule orienteeritud lahendusi. Üheks reeglina positiivseid tulemusi andvaks lahenduseks on oma võtmeisikutele praktilise koolituse läbiviimine. Eriti häid tulemusi annavad sageli koolitused, mille läbiviijaks on organisatsioonivälised inimesed, kes on reaalselt näinud toimivaid lahendusi ja kes suudavad tuua praktilisi näiteid ning näha asju erinevate nurkade alt. Sellised koolitused aitavad teadvustada muudatuste vajalikkust ja ühtlasi anda kindlustunde, et selliseid muudatusi on võimalik ellu viia ka meie organisatsioonis.
 

Koolitusvajaduse uuring

2009. a viis Saar Poll OÜ läbi uuringu koolitusvajaduse kohta. Uuringu eesmärgiks oli aidata tõsta koolitusteenuse taset Eestis. Uuring jagunes kaheks põhiosaks, samaaegselt uuriti nii koolitusfirmade kui ka 300 erineva valdkonna organisatsiooni arvamust koolituse tasemest ja koolitusvajadustest. Järgnevalt esitan väikese kokkuvõtte antud uuringust, keskendudes just koolitustel osalevate organisatsioonide tagasisidele ja ootustele.

Esmalt uuriti, millest tuleneb koolituse vajadus ja kui paljud küsitletuist üldse koolitusvajadust välja selgitavad. Uuringust selgus, et tegeliku koolitusvajaduse selgitab välja u 55% ettevõtetest. Koolitamise otsus tehakse valdavalt (u 70%) konkreetsest koolitusvajadusest lähtuvalt, selle järgnevad otsused organisatsiooni üldistest eesmärkidest, varasematest kogemustest, koolituse hinnast ning rakenduslikkusest lähtudes. Koolitusplaani koostab vaid 19% vastanuist.

Nagu vastustest selgus, on organisatsioonid oma otsustes suhteliselt paindlikud ja operatiivsed, suures osas lähtutakse tegelikest koolitusvajadustest ning ebavajalikesse koolitustesse ei investeerita.

Järgmiseks uuriti koolitaja valiku motiive ning rahulolu pakutavate koolituste tasemega. Suures ülekaalus otsuste langetamisel oli koolitaja asjatundlikkus ja professionaalsus, heade ja aktiivsete koolitajate olemasolu, sellele järgnes teemade valik ning sobiv hinna ja kvaliteedi suhe.

Koolituste tasemega ollakse valdavalt rahul. Eksisteerivad ka mõned üldisemat laadi probleemid, nagu koolituste liigne abstraktsus, praktiliste näidete puudumine, auditooriumi vajadustega mittearvestamine ning on esinenud ka hinna ja kvaliteedi halba suhet.

Koolituste sisu vastavust ettevõtte vajadusele hindab täielikuks 9% vastanuist, teatud määral vastavaks 60% ning 19% vastajaist leiab, et koolitusturul on veel palju puuduvat või ei vasta pakutav üldse ettevõtete vajadustele. Kõige suuremat puudust tuntakse konkreetsete juhtumite analüüsi järele (66%), umbes pooled vastanutest soovivad senise koolituspraktikaga võrreldes suurendada simulatsiooni ja videoanalüüsi kasutamist.

Rahulolu koolitusfirmade tasemega hinnati 5-palli süsteemis, mille keskmine hinne jäi alla 4. Teiste seas oli hinnatud keskmisest kõrgemaks TJO Konsultatsioonid koolituste taset. Ilmselt on sellele kaasa aidanud ka see, et

  • meie lektorid on oma ala asjatundjad, kes lisaks koolituste läbiviimisele tegelevad igapäevaselt erinevate organisatsioonide tulemuslikkuse tõstmisega, omades seetõttu head ülevaadet erineva valdkonna organisatsioonide põhilistest probleemidest, toimivatest lahendustest ja parimatest Eesti tingimustesse sobivatest praktikatest;
  • koolituste programmid baseeruvad paljude ettevõtete tegelike vajaduste uuringutel ning koolitusi arendatakse pidevalt edasi;
  • teadmiste kinnistamiseks pööratakse meie koolitustel suurt rõhku praktiliste ülesannete lahendamisele, aruteludele, videotreeningutele jm aktiivset osalemist eeldavatele koolitusvormidele, mis aitavad teadmisi kinnistada ja anda osalejatele hea võimaluse katsetada riskivabalt erinevaid lahendusi;
  • oleme loonud kaasaegse ja mugava koolituskeskuse, koos kõigi tingimustega et osalejatel oleks võimalik ennast mugavalt tunda.


Milliseid koolitusi vajatakse

Lõpuks uuriti, milliste koolitusvaldkondade järgi on kõige suurem vajadus. Kõige olulisemaks täiendkoolituste valdkonnaks peetakse inimeste ja meeskonna juhtimist, strateegilist- ning protsesside- ja loovjuhtimist, samuti meediaga suhtlemist ja stressi juhtimist. Tööstuse jaoks on lisaks üldtuntud koolitusteemadele keskmiselt tähtsamad veel protsesside juhtimine, kvaliteedi juhtimine ning tootmise/müügi juhtimise teemad.

Läbiviidud uuring tõi välja, et suur osa küsitletud ettevõtetest kavandab järgmisel (s.o 2010.) aastal oma töötajaid koolitada. Üle 50% vastanud soovivad 2010. a oma töötajaid koolitada juhtimise valdkonnas strateegilise, inimeste, meeskonna, protsesside, kvaliteedi- ja projektijuhtimise valdkonnas.

Kui vaadata vastajate valikuid, siis sobivad need suurepäraselt kokku TJO Konsultatsioonid poolt pakutud temaatikatega.
 

Kokkuvõte

Uuringu tulemuste põhjal on TJO Konsultatsioonidel põhjust rõõmu tunda. Seda mitmel põhjusel. Lisaks meie poolt läbiviidud uuringule kinnitab meie koolituste ülimalt positiivset tagasisidet ka sõltumatu küsitlus. Samuti kinnitab uuring, et liigume pakutavate koolitustega igati õiges suunas.

Oleme oma klientide jaoks välja töötanud ja edukalt läbi viinud mitmed arenguprogrammid (nt kvaliteedijuhi, tootmisjuhi, kvaliteediinseneri arenguprogramm, tootmiskulude alandamise programm, tulemusliku tootearenduse programm jpm), mis koondavad kokku nimetatud valdkonnas tegutsevatele võtmeinimestele vajalikud teadmised ja oskused ning võimaldavad neil kolleegidega kogemusi vahetada. Osalejad on jätkuvalt kinnitanud programmide kõrget taset, samuti on programmide sisu pidevalt edasi arendatud.

Väljatöötatud arenguprogrammid katavad suure osa huvipakkuvatest valdkondadest. Käimasolev kvaliteedijuhi arenguprogramm ja käivitatav kvaliteediinseneri arenguprogramm käsitlevad põhjalikult ja praktiliselt nii kvaliteedijuhtimise kui ka protsesside juhtimise teemat. Tootmisjuhi arenguprogramm on orienteeritud inimeste, meeskonna ja tootmise tulemuslikumale juhtimisele. Tulemusliku tootearenduse programm loovuse ja innovatsiooni arendamisele. Ühtlasi on kõik programmid orienteeritud praktiliste tulemuste saavutamisele. Loomulikult on paljud teemad kajastatud organisatsioonisisestes koolitusprogrammides.

2010. a on koolituste aasta. Praegu on ülim aeg investeerida koolitusse ja tagada meeskonna valmisolek kasvavate mahtudega toimetulemiseks.

Ootame tagasisidet
Palun kirjutage meile, milliseid koolitusi teie vajate

 
TJO Konsultatsioonid

Loe ka teisi artikleid:
Organisatsiooniline õppimine ja õppiv organisatsioon
Õnn peitub oskuses õppida!