EAS ettevõtte arendustoetus – täiendav võimalus arendustegevuse edendamiseks


Veebruar 2013

Alates 2012. aasta maikuust on avatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meede arendustoetuse andmiseks väike- ja keskmistele tootmisettevõtetele. Toome järgnevalt lugejani praeguseni koostatud toetuse taotluste kogemused, mida meetme sobivuse hindamisel ja selle võimaluste kasutamisel silmas pidada.Toetusmeede on suunatud ambitsioonikatele ettevõtetele, kes soovivad viia oma tootearenduse kõrgemale tasemele, lisades tootevalikusse tänasest eristuvaid ja unikaalsete omadustega tooteid. Enamasti kaasneb tootearenduse elluviimisega ka ettevõtte põhiprotsesside ümberkorraldamine, millega kaasnevaid tööjõu- ja materjalikulusid on toetusmeetme raames samuti võimalik finantseerida.

Ettevõtte arendusplaanidele toetust taotlema asudes on oluline teha põhjalik eeltöö: analüüsida oma ärimudelit ja tulevikuplaane ning hinnata nende vastavust toetusmeetme nõuetele ja eesmärgile. Taotlejal peab olema selge ülevaade oma turupositsioonist, kliendibaasist ja selle ootustest, konkurentidest ja tegevusvaldkonna arengutest. Teave arendatava tootega kliendile pakutava lisaväärtuse ja selleks vajalike omaduste saavutamisel kaasatavate koostööpartnerite kohta lisab taotlusele vajalikku haaret. Kavandatava arendustegevuse ajaline, sisuline ja finantsplaneerimine kogutud taustateabe alusel kirjeldab üksikasjalikult projekti elluviimise etappe. Sellekohase info arusaadav ja ülevaatlik esitamine taotluse koosseisus annab toetuse andjale vajaliku aluse ettevõtte arendustegevuse eesmärgipärasuse ja teostatavuse hindamiseks.

Toetatava arendusprojekti oodatavad tulemused on eeskätt seotud ettevõtte arendustöö alase võimekuse kasvuga, uute koostööpartnerite ja kliendirühmade kaasamisega, ettevõtte positsiooni tugevdamisega eksportturgudel ning investeeringute kasvuga arendustegevusse. Teisisõnu on toetusmeetme peamine eesmärk tugevdada ettevõtte arenduspotentsiaali, konkreetse toote väljaarendamine küll vajalik, kuid pigem kõrvaltulemus.

Toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide ja lisamaterjalide koostamisel tuleb ettevõttel tähelepanelikult järgida meetme raames rakendatavaid tehnilisi ja sisulisi nõudeid. Esimeste puhul on heaks abimeheks EASi e-teeninduse keskkond, kus saab andmete sisestamisel nende täielikkuse hindamiseks kasutada automaatkontrolli.

Mõned soovitused toetuse taotlejale:

  • mõelge hästi läbi oma soovid ja vajadused ning nende sobivus toetusmeetme eesmärgi ja tingimustega;
  • hinnake objektiivselt oma arendusalast ja projektijuhtimise võimekust;
  • kontakteeruge eelnõustamiseks taotluse koostamise algetapis konsultantidega;
  • vormistada taotlus sisuliselt kvaliteetselt ja vormiliselt korrektselt koos nõutavate lisadokumentidega;
  • olge konsultatsioonide ja taotluse läbivaatamise kestel avatud ja koostööaltis, esitada vajadusel täiendavat teavet.

EAS ettevõtte arendustoetus on võimalus eksportturgudele suunatud ja tootearendusega tõsiselt tegelevatele ettevõtetele sellealase suutlikkuse kasvatamiseks ja arendusprojektidega seotud majanduslike riskide maandamiseks.

 

Vahur Keerberg
TJO Konsultatsioonid

 

Artikliga seonduvad teemad

Tootearendusprojektide läbiviimisest on kirjutatud ka konsultatsioonivaldkondade tutvustustes, vt Tootearendusprojektide ettevalmistamine.

Põhjalikumate tootearendusprojektide elluviimisel saab edukalt rakendada ka Lean 6 Sigma põhimõtteid ja tehnikaid, vt lean 6 sigma tehnikate lühiülevaade.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Loomulikult oleme valmis pakkuma omapoolset abi tootearenduse projektide ning lean 6 sigma koolitus- ja nõustamisprojektide läbiviimisel organisatsioonisiseste programmidena. Palun andke meile oma soovidest teada!

Kasulikku lugemist

Lugege ka teisi artikleid
© TJO Konsultatsioonid