Strateegiliste arengukavade ja eksporditurundusplaanide (ekspordiplaanide) väljatöötamine


Taust

Alati võib tunda heameelt, kui ettevõttel läheb hästi. Sageli ei ole aga organisatsioonid selgelt läbi mõelnud, mis saab edasi? Vastuseta on paljud olulised küsimused, näiteks millistele turgudele liigutakse, milliseid tooteid/teenuseid pakutakse, kui suureks arenetakse jne. Kui organisatsiooni arengukava piirdub vaid jooksva aasta eelarvega, siis jääb sageli suur osa tema potentsiaalist rakendamata.

Oma tegevuse strateegiline läbimõtlemine on ülimalt oluline ka eksporditegevuse arendamisel. Minek uutele turgudele võib kogu ettevõttele väga kurvalt lõppeda, kui juhtkond ei ole tegevust põhjalikult läbi mõelnud ja asjakohast plaani koostanud.

Strateegiliste ja ekspordiplaanide koostamise tulemusena ei väljastata paraku sertifikaate. Küll aga saab meeskond selgeks, milliste sihtide nimel ühiselt pingutada ka kuidas need ellu viia. Samuti on võimalik nii plaani koostamiseks kui ka elluviimiseks saada arvestatavas mahus toetust EASi vahendusel. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.
 

Konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Strateegilise või ekspordiplaani väljatöötamise eesmärgiks on luua tasakaalustatud nägemus ettevõtte kui terviku arengust lähiaastatel ning valmistada töös osalevad võtmeisikud ette plaani realiseerimiseks ja tulevaste strateegiliste analüüside läbiviimiseks.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Strateegilise ja ekspordiplaani koostamine toimub spetsiaalselt kohandatud seminaride tsükli käigus. Seminarid on tihedalt seotud praktiliste ülesannete ja töödega läbiviimisega organisatsiooni juhtkonna ning teiste võtmeisikutega

Plaani koostamise käigus hinnatakse ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, analüüsitakse turgude arenguid ning firma strateegilist positsiooni konkurentide suhtes, tasakaalustatakse arenguvisioon ning kavandatakse strateegia, meetmed ja tegevusplaan viimase realiseerimiseks. Sellest lähtuvalt luuakse alus ettevõtte strateegiliselt õigeks arenguks.

Seminaride tsükli lõpuks koostatakse tegevusprogramm strateegia realiseerimiseks erinevatel juhtimistasanditel. Antud lähenemine loob tervikliku nägemuse strateegiliselt tähtsatest eesmärkidest ning tegevustest ning vajalikest ressurssidest järgneva 3-5 aasta jooksul.

Ekspordiplaani koostamisel võetakse arvesse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljapakutud ekspordiplaani koostamise mudelit ning juhiseid, kuid arvestatakse ka OÜ TJO Konsultatsioonid kogemusi ja metoodikaid strateegiliste plaanide koostamisel.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvuseks on tavaliselt 2-3 kuud.
 

Kasulikku lugemist

Strateegiliste ja ekspordiplaanide koostamisest ning sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!
© TJO Konsultatsioonid