Toodete ja tootmisprotsessi nõuete muudatused ning uued nõuded


Detsember 2005

Tänases nõuandes tahaksin rääkida natuke põhjalikumalt ühest järjekordsest võimalusest oma sisemise töökorralduse süstematiseerimisel. Ja seda mitte kogu ettevõtte ulatuses, vaid tootmisprotsessiga seonduvalt. Mõnede tooteliikide puhul on see muudetud lausa kohustuseks. Ja selliste toodete nimekiri järjest pikeneb.Kirjutasin tänavu artiklis meie hooldusteenusest. Viitasin seal põgusalt ühe hooldusteenuse osana ka tootmisprotsessi vastavusse viimisele erinevate standardite nõuetega ja sellest lähtuva tootmisprotsessi sertifitseerimisele.

Esimest korda puutusime sellise teemaga kokku oma kliendi juures, kes oli varem meiega koostöös juurutanud ning sertifitseerinud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi. Neil oli varem sertifitseeritud ka betoonisegu tootmise protsess eraldi, kuid seda endise NSVLi standardi GOST järgi. Ettevõtte tootmisprotsessi üle teostas järelevalvet TTÜ Sertifitseerimisasutus, kes oli välja andnud ka vastava tootmisohje sertifikaadi.

Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga võeti ka meil kasutusele Euroopa Liidu "Uue Lähenemisviisi Direktiivid" (New Approach Directive). Need on harmoneeritud standardite koostamise aluseks ja annavad Euroopa Komisjoni vastava otsusega alused ka kohustusliku sertifitseerimisprotsessi läbiviimiseks.

Praegu hõlmavad need Eesti Standardikeskuse poolt välja antud harmoniseeritud standardid peamiselt ehitustoodete tootmist, näiteks:

  • betoonisegud;
  • raudbetoontooted;
  • betooni lisandid;
  • betooni täitematerjalid (nt liiv, killustik);
  • jne.

Analoogilisi standardeid rakendatakse ka metallitööstuses, näiteks keevitusprotsessi kohta. Samuti on vastavaid Euroopa Liidu direktiive kohandatud näiteks väikelaevade ehituses.

Sertifitseerimisel lähtutakse vastavates tootestandardites tehase tootmisohjele esitatavatest nõuetest, Eesti Vabariigi asjakohastest seadustest ning ehitusmaterjalide puhul majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Ehitusmaterjalide- ja toodete nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalike vastavushindamise protseduurid" esitatud põhimõtetest. Sellest lähtuvalt on harmoniseeritud standardite olemasolul toodete ja tootmisprotsessi nendega vastavusse viimine kohustuslik.

Näiteks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andnud Ehitusseadusest lähtuvalt välja juhenddokumendi, mis nõuab, et ehitistesse paigaldatav betoonisegu peab vastama standardi EVS-EN 206-1 nõuetele.

Lisaks eelnevale võimaldab selliste standardite alusel teostatud sertifitseerimine tootjal varustada sertifitseeritud toode ka CE-märgiga, mis peaks avardama Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi Euroopa turgudel.

Harmoneeritud standardite puudumisel, ja juhul, kui vastavustõendamine ei ole reguleeritud õigusaktiga, viiakse sertifitseerimine läbi vabatahtlikkuse alusel.

Lisaks eelnevale võib aga öelda seda, et kes on juba rakendanud näiteks ISO 9001 nõudeid, nendel on ka mainitud harmoniseeritud standardite nõuete juurutamine lihtsam, sest oma sisult langevad need paljuski kokku juba tuttavate nõuetega. Kuigi kõiki küsimusi vaadeldakse tootmisega seostatult, on üldpõhimõtted siiski sarnased.

Selle kirjutisega ei taha ma teha reklaami meie firma poolt pakutavatele teenustele ettevõtete toodete ja tootmisohje süsteemide sertifitseerimisega seonduvalt. Tahaksin panna teid mõtlema ja välja selgitama, kas ka teie ettevõtte poolt toodetavate toodete kohta on juba kehtima hakanud mõni Euroopa Liidu direktiiv. Sellest lähtuvalt võib ka Eestis olla välja antud nn harmoniseeritud standard, mis toob endaga kaasa teatud liiki lisakohustusi teie tegevusele. Lisainformatsiooni selliste standardite olemasolu kohta saate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi interneti kodulehelt.

Kuna TJO Konsultatsioonid missiooniks on aidata kaasa ettevõtete konkurentsivõime kasvule juhtimissüsteemide arendamise kaudu, siis oleme teile toeks ja abiks ka nende võimalike uute standardite kasutuselevõtul. Sellega aitame täita juba olemasolevaid või tulevasi kohustuslikke nõudeid teie toodetele ja/või tootmisele.

Usun, et meie jätkuva koostööga, suudame teie juhtimissüsteemi veelgi tõhusamaks ja efektiivsemaks muuta!

SENIKS AGA RAHULIKKE JA KAUNEID JÕULE NING EDUKAT JUHTIMISSÜSTEEMI ARENDAMIST UUEL AASTAL !!!

Liivo Põllup

Liivo Põllup
TJO Konsultatsioonid

 

 Tagasiside 
 

 

Avalda oma arvamust artikli kohta:
 

Teie nimi
Teie e-post
  

Täname!

 

 


Lugege ka teisi TJO Konsultatsioonide nõuandeid
© TJO Konsultatsioonid