See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Tulemuslik tootearendus

Programmi järgmised toimumiskuupäevad on hetkel täpsustamisel. Andke oma huvist teada ning hoiame Teid uudistega kursis.

Iga ettevõte tegeleb uute toodete-teenuste arendamisega, sest üks äritegevuse põhitõdesid on, tarbijale tuleb anda pidevalt midagi uut, kasulikumat ning konkurentidest eristuvat, mis loob ka lisaväärtust. Kui teadlikult seda protsessi läbi viiakse? Kas osatakse kõiki ressursse, sh ka toote-teenuse tarbijat, maksimaalselt ära kasutada enda kasuks?

Tootearendus ei ole liinitöö, kus idee antakse kätte ja siis asutakse kohe tegutsema. Enne arendust on vaja läbi mõelda veel väga palju aspekte:

 • Kas idee viib kasuliku tulemuseni?
 • Kui palju arendus maksma läheb ja kust võtta selleks raha?
 • Milliseks kujuneb toote hind ja kui palju kasu/tulu see ettevõttele toob?
 • Millal on õige aeg toote-teenuse turule paiskamiseks?

Samas võib tootearendust käsitleda selgepiirilise protsessina. Parimate tulemuste saavutamiseks ja eksimuste ärahoidmiseks on põhjust kõik vajalikud sammud läbida. Need sammud on kavas koolituste käigus järjest läbi käia ja juhtida tähelepanu olulistele nüanssidele.

Isegi kui on jõutud millegi uue väljaarendamiseni, siis kas oskame enda loodut ka teiste eest kaitsta? Me võime väga suure töö ära teha, kuid kui seda kaitsta ei oska, siis võib konkurent tooteideest, mille arendamisele on väga palju raha kulutatud, teha uue sarnase toote hoopis väiksemate kuludega ja paisata selle turule tunduvalt odavama hinnaga.

Uute arendatud toodete puhul peavad ettevõtted paratamatult arvestama kogu tooteportfelliga, sest tootmisvõimalused on siiski piiratud ja ühte toodet ei saa teise tootmiseks kõrvale lükata (kui see just oma elutsükli lõpus ei ole).

Kõigile ülal esitatud küsimustele vastuste leidmiseks oleme koostanud programmi Tulemuslik tootearendus, mille lahutamatuks osaks on praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning pidev kogemuste vahetamine.

Eesmärgid

 1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid tootearendusjuhtidel oma rolli veelgi paremini täita;
 2. käia samm-sammult ja süstematiseeritult läbi kogu arendustsükkel;
 3. panna osalejad mõtlema tootearendusega seonduvatele olulistele nüanssidele, mida tasub tulemuste saavutamise ja riskide maandamise nimel silmas pidada;
 4. vahetada rühmatööde ja arutelude käigus praktilisi kogemusi.

Sihtgrupp

Programm on mõeldud ettevõtjatele ja ettevõtete töötajatele, kelle igapäevaülesannete hulka kuulub uute toodete või teenuste väljamõtlemine, olemasolevate toodete-teenuste arendamine, tooteportfelli juhtimine ning turundustegevused.

Programmi kava

Programm on kokku pandud silmas pidades valdkondi, millega üks toote-teenuse arendamise eest vastutav isik kokku puutub. Programm tulemuslik tootearendus koosneb seitsmest koolitusest, mis vastavad tootearenduse tsükli loogikale. Koolitused toimuvad keskmiselt kaks korda kuus, et ühelt poolt mitte väga segada tavapärast töörütmi ja teiselt poolt anda aega õpitut tööprotsessides katsetada.

Eesti Nokia’t ei ole veel leitud. Miks ei võiks just Sina olla see isik, kellele tuleb pähe suurepärane uus idee, mis jõuab eduka realiseerimiseni. Maailm on täis tarbimishimulisi kliente, kes ootavad uusi ja uuemaid ennenägematuid tooteid.

Tooteidee loomise koolituse eesmärk on aidata tootearendajal mõista loovat mõtlemist takistavaid ja soodustavaid tegureid.

Koolituse teemad:

 • Kust otsida innovaatilisi ideid
 • Kuidas stimuleerida loovust
 • Erinevad käsitlused, mis on andnud tulemusi ja mida neist õppida
 • Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
 • Kuidas arendada endas loovat mõtlemist

Toote sünteesimise koolituse sisuks on meetodid ja võtted tooteidee või toote täiustamisvõimaluste leidmine. Kuidas käia lahtiste silmadega ringi? Kuidas eristuda oma tootega konkurentidest?

Koolituse teemad:

 • Ideede sünteesimise tehnikad
 • Kliendikeskne tootearendus , QFD rakendamine
 • Konkurentsiluure ja pöördprojekteerimine
 • Täiustamisideede süstematiseerimine
 • Ideede kritiseerimine ja tülikate küsimuste esitamine
 • Valikute kaalumise ja hindamise tehnikad
 • Kolleegide kaasamine arendusprotsessi

Omaenese tarkusest tehes ei pruugi tulemus olla päriselt see, mida lootsime. Alati on mõistlik pidada nõu endast targemaga. Igasuguse toote puhul on selleks targemaks toote tarbija-klient. Klientide kaasamise koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele mooduseid ja võtteid klientide ootuste, soovide ja arvamuse teadasaamiseks. Tooteidee testimine või kontrollimine on kinnituse saamine selle kohta, et idee, mis meil peas on, väärib teostamist ning tegelik müügipotentsiaal on olemas.

Koolituse teemad:

 • Turu ootuste kaardistamise tehnikad
 • Klientide kaasamine arendusprojektidesse ja ideede leidmisse
 • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring
 • Küsitluste läbiviimise erinevad võimalused, nende plussid ja miinused

Tootearendus on osa äriprotsessist ja seega tuleb silmas pidada kaasnevaid rahalisi aspekte. Sellel koolitusel selgitatakse tootearenduskulude arvestamise põhimõtteid ning võimalikke rahastusskeeme. Lisaks antakse juhiseid planeeritava toote rahavoogude planeerimiseks.

Koolituse teemad:

 • Kavandatava toote omahind
 • Kavandatavad mahud, argumentatsioon
 • Prognoositavad rahavood
 • Arendusprojekti tasuvuse analüüs
 • Äriplaani ettevalmistamine
 • Kuidas tagada arendusprojektide rahastamine
 • Ülevaade erinevatest abiprogrammidest ja taotlemise tingimustest

Ajalooliselt on teada mitmeid negatiivseid näiteid, kus kellegi teise hea idee arvelt on teenitud suuri summasid ja kuulsust. Meenutagem Ernő Rubik’u (ruubiku-kuubik) patendivaidlusi või fakti, et Singer on inimeste teadvuses õmblusmasina sünonüüm, aga tegelikkuses maksis tootja iga toodetud masina pealt Elias Howe’ile. Tooteidee kaitsmise koolitus keskendub intellektuaalse omandi õigusliku kaitse küsimustele.

Koolituse teemad:

 • Tööstusomandi õiguskaitsega seonduvad riiklikud ja rahvusvahelised õigusaktid
 • Nõuded kaubamärgile ja õiguskaitse taotlemine
 • Leiutis ja leiutisele kaitse taotlemine (patent, kasulik mudel)
 • Patendiuuringute läbiviimine
 • Tööstusdisain ja õiguskaitse taotlemine

Kui meil on väga hea tooteidee, siis oleme alles tee alguses. Väga palju on veel vaja teha, et ideest saaks reaalne toode. Tootearendusprotsess vajab planeerimist ja juhtimist, kavandite ja toote dokumentatsiooni koostamist, valmistustehnoloogia planeerimist, prototüüpide valmistamist ja katsetamist, ohutus- ja keskkonnanõuete väljaselgitamist ja rakendamist, materjalide-komponentide valimist, tarnijate leidmist jne.

Koolituse teemad:

 • Integreeritud tootearendusprojekti planeerimine ja juhtimine
 • Toote kavandamise ja arendamise protsess
 • Turu-, keskkonna- ja ohutusnõuded
 • Industrialiseerimine (tootmestamine)
 • Prototüübi ja toote testimine
 • Sertifikaadid ja deklaratsioonid
 • Uue tootega seonduvate toimingute integreerimine olemasoleva juhtimissüsteemiga

Üldjuhul on organisatsiooni poolt pakutavate toodete nimekiri mahukas ning ainult ühe toote või teenuse pakkujaid ei kohta. Seepärast on iga organisatsiooni jaoks oluline teada ja tunda tooteportfelli juhtimise põhimõtteid. Ükski toode ei ole igavene ning sellest tulenevalt on igas tooteportfellis erinevas arengufaasis tooteid. Toote elutsükleid tundes ja müügimahtusid analüüsides saame õigeaegselt planeerida uusi tootearendusprotsesse või sisenemisi uutele turgudele. Edukad on need ettevõtted, kes lisaks kodumaisele turule, suudavad tooteid turustada ka välisturgudel.

Koolituse teemad:

 • Toote elutsükkel
 • Tooteportfelli juhtimine
 • Sihtsegmentide analüüsimine, täpsustamine
 • Toimivate turundusmeetmete kavandamine
 • Kohalik turg ja eksporditurud
 • Turundusplaani koostamine ja elluviimine

Metoodika ja õpimudel

Koolitajad annavad ülevaate erinevatest tootearendusega seonduvatest käsitlustest ja tehnikatest. Kõikide koolituste lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Erinevate arutelude, ajurünnakute ja rühmatööde käigus vahetatakse kogemusi ning genereeritakse uusi ideid.

Osalejad saavad koolitustevaheliseks perioodiks mõtlemisülesandeid, mille tulemusi esitletakse/arutatakse järgneval koolitusel. See aitab teemad oma ettevõtte baasil paremini läbi mõelda ja suurendada kasutegurit iga osaleja ja ettevõtte jaoks.

icon
1. Süsteemne ülevaade teemadest, teadmiste kinnistamine praktiliste tööde abil
icon
2. Praktilised ideed ja tööriistad, mida oma igapäevatöös rakendada
icon
3. Tekkinud ideede ja mõtete iseseisev rakendamine moodulite vahel
icon
4. Rakendamiskogemuste arutelu, täiendavad suunised

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitajad on pikaajaliste kogemusega praktikud;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste osalejatega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused