EAS valmistab ette uut toetuse meedet tööstusettevõtetele.


Jaanuar 2012 

Lühikokkuvõte meetmest.

 • Ettevõtja saab tõsta lihtsamini oma innovatsioonivõimekust tehnoloogilise arendustöö kaudu.
 • Suurimat kasu saavad tööstusettevõtjad, kelle senine äritegevus on väga heal järjel aga kelle tehnoloogiline arendustöö on tagasihoidlikul tasemel.
 • Toetus aitab kaasa koostöö arendamisele teadusasutuste, partnerite ja klientide vahel. Programmis osalejatele avanevad paremad võimalused kogemuste vahetamiseks ja võrgustikega liitumiseks.


 

Meetme üldeesmärgina on formuleeritud: tõsta töötleva tööstuse ettevõtete innovatsioonivõimekust, toetades arendustööd, mille tehnoloogiline ambitsioon ületab oluliselt ettevõtte senise arendustöö taset. Samas ei pea kavandatava arendustöö tehnoloogiline ambitsioon vastama turu parimale tasemele, ehk siis sobivad ka turu parimale tasemele lähemale jõudmise projektid, kui nende elluviimine aitab oluliselt tõsta ettevõtte innovatsioonivõimekust. Kavandatava finantseerimismeetme sihtgrupiks on eksportivad tööstusettevõtted.

Toetatavate projektide sisuks on tehnoloogiline arendustöö uute või oluliselt täiendatud toodete või protsesside väljatöötamiseks. Projektidelt ei oodata tingimata uuendusi turu jaoks. Ettevõttepoolne uute kogemuste omandamine on piisav kompenseerimaks tagasihoidlikku innovatsiooni taset turu jaoks.

Kuna uue finantseerimismeetme eesmärgiks on aidata tõsta osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekust, siis peab ettevõttel olema keskne roll kavandatud arendustöö elluviimisel. Samas on klientide ja partnerite aktiivne kaasamine kavandatud projekti oodatud tegevus. Toetust saanud ettevõte peab omama ise keskset rolli arendustöö elluviimisel.

Tulenevalt oodatud projektide tavapärasest madalamast tehnoloogilisest riskist (kõrge tehnoloogilise riskiga projektide toetamist jätkatakse senisest EASi T&A programmist), oodatakse toetatavatelt projektidelt tavapärasest oluliselt paremat ärilist ettevalmistust, sh kliendi ja turu väga head tundmist, tõendatud turunõudluse olemasolu, töötavat ärimudelit, antud ärivaldkonnas kogenud meeskonda ning kokkuvõttes tugevat võimekust arendustöö tulemuste kommertsialiseerimiseks.

Arvestades eeltoodut kaetakse kavandatavast finantseerimismeetmest võimalikult lai ring arendustööga seotud kulusid, sh arendustöös osaleva personali tööjõukulud, ostetud teenused, lähetused, masinad ja seadmed, materjalid ja tarvikud ning intellektuaalomandi esmakaitsmine. Sisseostetavate teenuste osas tuuakse välja sertifitseerimisega seotud teenused ning samuti klientide kaasamisega seotud teenused. Seadmetega seotud kulud on abikõlblikud ainult proportsioonis, mis vastab seadmete kasutamisele projektis võrreldes nende samade seadmete kogu kasuliku tööeaga (seega sisuliselt kaetakse ainult soetatud seadmete amortisatsioon või seadmete rent).

Võimalikud toetuse liigid
Tulenevalt ettevõtluse toetamisega seotud erinevatest regulatsioonidest kehtivad kavandatavale finantseerimismeetmele mitmed piirangud.

 • Variant A – tagastamatu toetus T&A riigiabi alusel
  Toetuse andmisel tuginetakse ELi T&A riigiabi raamistikule ja toetust antakse tagastamatu toetuse vormis. Tulenevalt kehtivast regulatsioonist ei saa eraldatav toetus olla suurem kui 35% toetatava projekti mahust.
 • Variant B – tagastamatu toetus vähese tähtsusega abi alusel
  Kasutatava toetusmäära valikul on riigi valikuvabadus suurem ning hinnanguliselt võiks toetusmäär olla isegi 50% projekti maksumusest. 
 • Variant C – laenu kasutamine projektide finantseerimisel
  Kõige paindlikumat finantseerimist võimaldaksid laenud. Laenu ilmselgeks puuduseks võrreldes toetustega on kohustus laenusumma pärast projekti lõppu tagasi maksta. Samas on laenu kasutamisel ka mitmeid olulisi eeliseid.
 • Variant D – kombinatsioon toetusest ja laenust

Võimalik on kaaluda T&A riigiabi raames antava tagastamatu toetuse ja laenu kombinatsiooni. Sellisel juhul kaetaks kuni 35% projekti maksumusest tagastamatu abina ning veel mõningane osa projekti maksumuses (näiteks kuni 25%) laenuna.

Ülaltoodutest on meie hinnangul kõige tõenäolisem variant A, kõne alla võib tulla ka B.Laenu kasutamine tundub olema rohkem hüpoteetiline variant.

Taotluste hindamisel keskendutakse kolmele hindamiskriteeriumile:

 • Millises ulatuses aitaks kavandatud projekt kaasa ettevõtte innovatsioonivõimekuse kasvule?
 • Milline oleks kavandatava projekti majanduslik mõju?
 • Milline on taotleja võimekus projekt ellu viia?

Oleme kursis meetme ettevalmistustöödega ja anname teile teada, millal on vaja hakata taotlust koostama. Äriideede läbimõtlemiseks ja meie pole pöördumiseks on aga JUBA PRAEGU ÕIGE AEG.

Kui soovite lähemalt teemat arutada, siis palun andke meile sellest teada 

TJO Konsultatsioonid
 

Kasulikku lugemist

Lugege konsultantide nõuandeid


 

 
© TJO Konsultatsioonid