See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on ekspordi arendamise toetus?

 • Maksimaalne toetuse summa on 160 000 eurot.
 • Projekti toetus minimaalselt 3 000 eurot.
 • Ainult sihtturu nõustamisteenuse korral toetus maksimaalselt 10 000 eurot.
 • Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt

Toetuse määrad

 • ühistaotluse korral kuni 70%
 • ekspordiplaani alusel elluviidava individuaalprojekti korral kuni 50%
 • üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturu teenuseosutajalt nõustamisteenuse hankimist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 50%
 • üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturgudele suunatud välismessidel või näitustel osalemist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 30%.

Toetuse eesmärgid

 • Ettevõtjate ekspordimahu ja müügitulu kasvatamine
 • Eksportivate ettevõtjate arvu suurendamine
 • Suurendada kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu ekspordis

Toetust saavad taotleda:
Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kes tegutseb või alustab tegevust toodete/teenuste eksportimisega.

Eeltingimused taotlejale:

 • taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
 • taotleja aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, on registreeritud Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks “Tulumaksuseaduse” tähenduses või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millele on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga;
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • taotleja omakapital vastab “Äriseadustiku” nõuetele;
 • taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;
 • taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa koos taotletava toetusega 200 000 eurot.

Mida toetatakse?

 • sihtturu nõustamisteenuse hankimist sihtturu teenuseosutajalt;
 • toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimist
 • tootenäidiste valmistamist ja tellimist
 • reklaammaterjalide valmistamist ja tellimist ning püsiekspositsioonide eksponeerimist
 • ettevõtja sihturgudele suunatud veebilehe arendamist, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamist
 • toodete või teenuste brändide väljatöötamist ja kaubamärkide registreerimist sihtturul;
 • müügivisiitide korraldamist sihtturgudel ning sihtturgudele suunatud turundusürituste korraldamist
 • sihtturgudele suunatud välismessidel või -näitustel osalemist
 • sihtturgude uuringute läbiviimist.

Projekti pikkus:
Abikõlblikkuse periood algab EAS-le taotluse esitamise päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud. Kulu arvestatakse tekkepõhiselt ja tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.
Projektide kestvuseks on maksimaalselt 24 kuud. Erandina on nende projektide, millede puhul taotletakse toetust ainult sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks, abikõlblikkuse periood maksimaalselt 6 kuud.

Taotlusele lisatavad dokumendid:

 • ekspordiplaan ja eelarve
 • bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud
 • projektijuhi ja meeskonna CV’d

Lisainfo

Lisainfo
Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tutvuge ka meie konsultatsiooniteenuste ja koolituskalendriga

Tunned teema vastu huvi?