See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon

Mis on tootearenduse toetus?

Toetuse eesmärk on väljatöötatavate tehnoloogiliste lahenduste ja innovaatiliste uuenduste rakendamine Eesti ettevõtluses, mille tulemusel suurenevad projekte teostavate ettevõtete ja tervikuna Eesti ettevõtlussektori efektiivsus ja tulemusnäitajad ning ekspordivõime.

Tootearenduse toetus jaguneb tootearenduse eeluuringuks, rakendusuuringuks ja tootearenduseks.
Eeluuringu käigus hangitakse infot kavandatava rakendusuuringu või tootearendusprojekti teostatavuse ja selle tulemuste kasutamise kohta. See on tavaliselt lühiajaline ning võib sisaldada olulises osas ekspertide konsultatsioone. Eeluuringu raames rahastab EAS põhiprojekti ettevalmistamiseks vajalike äriuuringute läbiviimist, rahvusvahelise projekti ettevalmistamist ja muid projektide ettevalmistamisega seonduvaid tegevusi.
Rakendusuuring on plaanipärane uurimistegevus ja uute teadmiste omandamine, mida on võimalik kasutada uute toodete, tehnoloogiate või teenuste arendamiseks või olemasolevate toodete, tehnoloogiate või teenuste oluliseks täiendamiseks.
Tootearendus on rakendusuuringu tulemuste ülekandmine uutele, muudetud või täiustatud toodetele ja/või teenustele, mis on mõeldud müügiks või on muul viisil rakendatavad ettevõtte äritegevuses.

 • Projekti toetuse piirmäär on eeluuringu puhul kuni 20 000 eurot, rakendusuuringu ja tootearenduse korral 31 000 kuni 3,2 mln eurot.
 • Toetuse piirmäär on rakendusuuringu eeluuringu korral 75% (VKE) ja 65% suurettevõtjate abikõlbulikest kuludest.
 • Toetuse piirmäär rakendusuuringu korral on 60-75%(VKE) ja 50-65% suurettevõtjate abikõlbulikest kuludest.
 • Toetuse piirmäär tootearenduse eeluuringu korral on 50%(VKE) ja 40% suurettevõtjate abikõlbulikest kuludest.Toetuse piirmäär tootearenduse korral on 35-50%(VKE) ja 25-40% suurettevõtjate abikõlbulikest kuludest.
 • Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.

PS! Enne taotluse esitamist on kohustuslik osaleda EASi eelnõustamisel.
Toetust saavad taotleda:
Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu tegemiseks ning tootearenduseks või teadusasutus rakendusuuringu ettevalmistamiseks ja rakendusuuringuks..
Eeltingimused taotlejale:

 • taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • taotleja omakapital vastab “Äriseadustiku” nõuetele;
 • taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;
 • taotleja on läbinud eelnõustamise;
 • juhul kui taotleja on varem sihtasutuselt saanud toetust, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.

Mida toetatakse?
Eeluuring:

 • projekti elluviivate töötajate personalikulud;
 • projekti elluviivate töötajate lähetustega seotud majutus- ja transpordikulud ning päevarahad vastavalt  töölähetuse kulude määrusele;
 • eeluuringu käigus teenusena sisseostetava tegevuse kulud;
 • eeluuringuga seotud rakendusuuringu või tootearenduse projekti taotluse esitamisega kaasnevad tõlkekulud.

Rakendusuuring ja tootearendus:

 • projekti elluviivate töötajate personalikulud
 • projekti elluviivate töötajate lähetustega seotud majutus- ja transpordikulud ning päevarahad vastavalt  töölähetuse kulude määrusele;
 • kulud, sealhulgas kulum ja rendikulud, aparaatidele ja seadmete soetamiseks või kasutamiseks vastavalt nende kasutusajale projektis (kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest);
 • kulud sisseostetud uuringutele, tehnilisele teabele ja sisseostetud või litsentseeritud patentidele ning kulud projekti elluviimisega otseselt seotud konsultatsioonidele ja muudele sarnastele teenustele. (kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest);
 • kulud materjalidele ja tarvikutele;
 • toetuse kasutamisest teavitamisega seotud kulud vastavalt struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise määrusele;
 • “Tulumaksuseaduse” § 48 lõike 4 tähenduses erisoodustusena käsitatav kulu;
 • VKE jaoks on lisaks abikõlblikud projekti käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamisega seotud kulud vastavalt üldisel grupierandi määruse artiklile 33, välja arvatud tööstusomandi õiguste jõushoidmise ja võimaliku vaidlusmenetlusega seotud kulud.

Abikõlbulikkuse periood:
Aabikõlblikkuse periood algab EAS-le taotluse esitamise päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud. Kulu arvestatakse tekkepõhiselt ja tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.
Hindamiskriteeriumid (üldistatult):

 • projekti probleemi püstitus, eesmärk ja tegevuskava (40% koondhindest);
 • projekti meeskonna kvalifikatsioon ja kogemus (30% koondhindest);
 • projekti suunatus koostööle ja majanduslikule mõjule (30% koondhindest).

Taotlusele lisatavad dokumendid (vastavalt vajadusele):

 • eel-, rakendusuuringu, või tootearenduse plaan;
 • äriplaan ja rahavoogude prognoos;
 • viimase majandusaasta aruanne;
 • bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud
 • projektijuhi ja meeskonna CV’d
 • detailsed kulutuste kalkulatsioonid,

Lisainfo
Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tunned teema vastu huvi?