See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Juhtimisoskuste arenguprogramm

Programmi järgmised toimumiskuupäevad on hetkel täpsustamisel. Andke oma huvist teada ning hoiame Teid uudistega kursis.

Iga organisatsiooni areng ja edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata sageli piisavalt palju tähelepanu juhtimisvõimekuse arendamisele. Sellega aga alandatakse pikas perspektiivis oluliselt organisatsiooni arengupotentsiaali ja tulemuslikkust.

Oleme aastate jooksul viinud läbi arvukalt erinevaid analüüse, nõustamis- ja koolitusprojekte ning näinud, et sageli on arengu piduriks just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksitakse ka lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei osata kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Kogemustest lähtuvalt oleme välja töötanud kuuest koolitusest koosneva “Juhtimisoskuste arendusprogrammi”, mille käigus lihvitakse osalejate juhtimisoskusi. See aitab suurendada nii juhtide kui ka organisatsiooni kui terviku tulemuslikkust.

Eesmärgid

 1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtidel oma rolli tulemuslikumalt täita;
 2. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 3. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Sihtgrupp

Juhtimisoskuste arendusprogramm on mõeldud eeskätt:

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhtidele, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhtidele, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhtidele, kellel on veel vähe kogemus
 • tulevastele juhtidele (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • kvaliteedijuhtidele jt spetsialistidele, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad seega olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

NB! Kui olete tootmisfirma tegevjuht, tootmisdirektor või tootmisjuht, siis soovitame tutvuda ka tootmisjuhi arenguprogrammiga.

Programmi kava

Juhtide töö ei ole kerge. Sageli ei ole meil võimalik oma töös esinevaid probleeme teistega jagada ega nõu küsida. Samuti võib tööl kolleegidega erinevate juhtimisvõtete katsetamine meile „kalliks maksma minna“. Pärast tuleb kaua aega suhteid siluda. Juhtimistreeningul on aga kõik võimalik! Siin saab oma probleeme ja küsimusi teiste omasugustega arutada. Samuti saab siin ennast kõrvalt vaadata ja analüüsida ning näha videopildis, kuidas me tegelikult toime tuleme ja mõjume. Praktilisel juhtimistreeningul osalemine aitab igal juhil end analüüsida, parendada ja jätkuvalt heas juhtimisvormis hoida.

Koolituse teemad:

 • juhi roll, erinevate osapoolte ootused
 • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel) juhi vaatevinklist, iga teema osas
  • arutame praktika põhjal läbi mudelid ja põhimõtted, mis tagavad juhi tegevuse tulemuslikkuse ning
  • arutame läbi ka tüüpilised vead ja nende vältimise võimalused
 • Juhtimisprotsess samm-sammult:
  • Eesmärkide püstitamine, planeerimine ja otsustamine, prioriteetide määramine
   • Eesmärkide püstitamine ja mõõdikute väljatöötamine
   • Tööde planeerimine ja tööde jaotamine täitjate vahel
   • Individuaaltöö vs meeskonnatöö
   • Otsustamisprotsess
  • Ülesannete delegeerimine ja vahendite eraldamine
   • Delegeerimise põhimõtted
   • Delegeerimise protsess samm-sammult
   • Alluvate innustamine, huvitatuse loomine
   • Alluvate juhendamise protsess ja juhised
  • Eesmärkide täitmise jälgimine, kontrollimine, operatiivsete küsimuste lahendamine, „pärdikute“ vältimine
   • Kuidas juhtidest alluvaid arendada ja toetada
   • Operatiivsete küsimuste lahendamine
   • Eesmärkide saavutamise tagamine
   • Distsipliini ja korra tagamine
  • Andmete analüüsimine, hindamine, tunnustamine, tagasiside andmine
   • Info kogumine ja analüüsimine
   • Tagasiside andmine
   • Negatiivse tagasiside andmine
   • Probleemide lahendamine
   • Konfliktide olemus, põhjused ja hind
   • Konfliktide lahendamisel kasutatavad võtted
 • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Eneseväljendamise oskuse arendamine
  • Kommunikatsioonimudel ja selle rakendamine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehakeele lugemine ja kasutamine
  • Suhtlemine alluvatega
  • Enesekehtestamistehnikate kasutamine
  • Videoanalüüs ja tagasiside

Töötajate arendamine on üks juhi paljudest rollidest. Töötaja arengu planeerimisel lähtutakse klassikaliselt nii organisatsiooni, meeskonna kui ka töötaja arengusoovidest. Kuidas tagada nende soovide võimalikult suur kattumine ja mõistlik areng? Paljudes organisatsioonides on käivitatud arenguvestluste läbiviimine. Paraku ei ole sageli juhid ega ka alluvad arenguvestluste läbiviimise mõttest ja protsessist õigesti aru saanud. Nii võib arenguvestlustest kujuneda mõlemaid pooli demotiveeriv vormitäide.

Koolitusel käsitleme arenguvestluse rolli, läbiviimise erinevaid võimalusi ning samm-sammulist protsessi ja ka seonduvaid vorme ning süsteeme. Samuti arutleme tegurite üle, mis mõjutavad arenguvestluste tulemuslikkust. Kokkuvõttes valmistame juhi ette tulemuslike arenguvestluste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Koolituse teemad:

 • Arenguvestluste roll juhtimissüsteemis ettevõtte, meeskonna ja töötaja eesmärkide täitmise tagamisel ning töötajate motiveerimisel
 • Arenguvestluse sisu ja protsess
 • Arenguvestluste ettevalmistamine
 • Arenguvestluste läbiviimine
 • Arenguvestlustele järgnevad tegevused
 • Tegevused kahe arenguvestluse vahelisel etapil
 • Arenguvestluste tulemuslikkust mõjutavad tegurid
 • Arenguvestluste protseduur ja vormid

Tänapäeval oodatakse kõikidelt organisatsioonidelt uuendusmeelsust ja läbimurdeliste ideede väljapakkumist. See seab ka juhtidele uued väljakutsed. Juhid peavad olema valmis ise ideid välja pakkuma ja ühtlasi olema oma alluvatele toeks uuenduslike ideede väljapakkumisel. Parimate tulemuste saavutamiseks on vaja nii „pehmemat poolt“ (õigest häälestusest, veendumusest ja segajate kõrvaldamisest kuni ajutegevuse arendamise-ohjamise ja erinevate tehnikate kasutamiseni) kui ka „organisatsioonilist tuge“ (läbimõeldud protsessid ja süsteemid, eelduste loomine, analüüsimine, elluviimine, meetmete rakendamine).

Koolituse teemad:

 • Loovus, innovatsioon ja õppiv organisatsioon
 • Kuidas stimuleerida loovust
 • Juhi roll loovuse ja innovatsiooni arendamisel
 • Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
 • Kuidas motiveerida oma kolleege arendusprojektides kaasa lööma
 • Ajurünnakute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Ajurünnakute läbiviimisel kasutatavad metoodikad
 • Kuidas arendada endas loovat mõtlemist
 • Kust otsida innovaatilisi ideid
 • Innovatsiooni integreerimine juhtimissüsteemiga

Inimene, kes meeleheitlikult ringi sahmib ja üritab miljonit ülesannet korraga lahendada, ei oska enamasti prioriteete paika panna ning aega säästlikult kasutada. Liiga sageli kuuleme kurtmist: „aega ei ole“. Tegelikult on aega jätkuvalt 24h ööpäevas. Küsimus on vaid selles, millele ja kuidas me seda kasutame. Kaasaegne juht peab toime tulema nii enda ajakasutusega kui olema valmis toetama ka oma alluvaid.

Koolitus paneb osalejad analüüsima enda, soovi korral ka oma alluvate ajakasutust ning annab teadmised ja oskused, kuidas rakendada erinevaid meetodeid, mis võimaldavad aega tulemuslikumalt kasutada.

Koolituse teemad:

 • juhi igapäevane ajakasutus
 • millele aeg kulub, millisteks tegevusteks vajan lisaaega
 • milline on minu kui juhi roll ja peamised ülesanded
 • millised on olulised ülesanded, prioriteetide seadmine
 • eesmärkide ja ülesannete püstitamine
 • tegevuste tulemuslik planeerimine, ajaplaneerimise vahendid
 • kirjaliku mõtlemise eelised
 • kuidas tagada ülesannete elluviimine (kohe, hiljem, alluva poolt)
 • millal ja kuidas öelda: „ei“
 • milline on ülesande täitmise mõistlik kulu
 • “ajaröövlite” avastamine ja nendega toimetulemine
 • mida teha katkestustega
 • intellektuaalsete kadude vähendamine
 • puhtus ja kord (5S rakendamine) töökohal
 • ajaplaneerimise süsteemi loomine, abivahendite kasutamine
 • alluvate tegevuse jälgimine ja nende toetamine

Igas organisatsioonis viiakse aegajalt läbi koosolekuid. Sageli nauditakse koosolekute läbiviimise protsessi ja muu ei lähegi korda. Kaasaegne juht peab tagama koosolekute tulemuslikkuse ja olema valmis leidma koosolekute nautimisele mõistlikumaid alternatiive. Kuidas muuta koosolemised ja arutelud tulemuslikuks, eesmärgipäraseks ning kuluefektiivseks nõupidamiseks, kus võetakse vastu vajalikud otsused ning vahetatakse olulist informatsiooni? Koolitusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koosolekutüüpidest ning õpivad koosolekuid ette valmistama, läbi viima, tulemusi kokku võtma ja edukalt võimalikke konflikte lahendama/ennetama.

Koolituse teemad:

 • koosolekute liigid ja võimalused
 • koosolekutega seonduvad kulud, millal öelda koosolekule ei
 • tulemusliku koosoleku protsess:
  • koosolekute ettevalmistamine
  • koosolekute läbiviimine
  • koosolekute järeltegevused
 • koosolekute tulemuslikkust suurendavad näpunäited
  • kasulikud näpunäited koosolekute ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks
  • istekohtade taktika
  • koosolekutel käitumine, osalejate rollid
  • konfliktide lahendamine ja ennetamine
  • koosoleku tulemuslik alustamine
  • koosoleku juhtimine ja ohjamine
  • toimetulek erinevates situatsioonides ja osalejatega
  • teabevahetus koosoleku ajal
  • olulised tegevused koosoleku lõpetamisel

Iga koos tegutsevat (ja aega viitvat) inimeste gruppi ei saa veel lugeda meeskonnaks. Mõnikord tagab üksinda tegutsemine märgatavalt paremad tulemused. Samas oleme me kõik kogenud ka edukat meeskonnatööd. Kaasaegne juht peab meeskonna toimima saama ja seda tulemuslikult eest vedama. Samuti peab juht olema võimeline vajadusel meeskonnaliikmena oma rolli täitma.

Koolitusel uurime, kuidas meeskond toimib, millega meeskonna tulemuslikkust mõjutada saab ja milline on seejuures juhi roll. Erinevad praktilised harjutused aitavad käsitletavaid teemasid praktikaga siduda.

Koolituse teemad:

 • mis on meeskond ja koostöö
 • erinevad meeskondade tüübid
 • tulemuslikuks koostööks vajalikud oskused ja hoiakud
 • milline on juhi roll meeskonna arengu ja tulemuste tagamisel
 • juht kui eestvedaja, juhi oskuste arendamine
 • millest lähtuda meeskondade moodustamisel
 • meeskonna kujunemise protsess ja selle oskuslik suunamine
 • meeskonnaliikmete erinevad rollid
  erinevad inimtüübid ja nendega toimetulemine
 • meeskonnatöös esinevad tüüpprobleemid ja nende lahendamine
 • kuidas jõuda tulemusliku meeskonnatööni

Metoodika ja õpimudel

Kõikide koolituste lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

icon
1. Süsteemne ülevaade teemadest, teadmiste kinnistamine praktiliste tööde abil
icon
2. Praktilised ideed ja tööriistad, mida oma igapäevatöös rakendada
icon
3. Tekkinud ideede ja mõtete iseseisev rakendamine moodulite vahel
icon
4. Rakendamiskogemuste arutelu, täiendavad suunised

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused