See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Tootmisjuhi arenguprogramm

Miks osaleda Tootmisjuhi arenguprogrammis?

Tootmisjuht on reeglina kõige suurema alluvate arvuga tippjuhtkonna liige ettevõttes. Tema töö sisuks on inimeste, protsesside ja tehnoloogiaga seotud tegevuste planeerimine, elluviimine ning analüüs. Tootmisjuhi otsustest sõltub väga palju ja seetõttu on tema oskused ja pädevus kogu ettevõtte kontekstis kriitilise tähtsusega.

Teisisõnu – ootused tootmisjuhtidele on kõrged. Kaasaegne tootmisjuht peaks olema:

 • juhtkonna partner ja nõuandja tootmise arengut ning efektiivsust käsitlevates küsimustes;
 • meeskonna motiveerija ja koostöö koordineerija erinevate juhtimistasandite ning üksuste vahel;
 • tegevuste analüüsija, probleemide ennetaja ja vajadusel ka lahendaja;
 • koolitaja, nõustaja, kompromisside ja konsensuse leidja.

Reaalsuses tegelevad aga Eesti ettevõtetes tootmisjuhid suurema osa oma ajast vaid operatiivküsimuste ning “tulekahjude kustutamisega”. Et toetada tootmisjuhte nende vastutusrikka ja keerulise töö tegemisel, oleme ellu kutsunud koolitusprogrammi, mis aitab avardada silmaringi, saada uusi teadmisi ning mõtteid oma rolli efektiivsemaks täitmiseks. Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning kogemuste vahetamine osalejate vahel.

Eesmärgid

1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid tootmisjuhtidel oma rolli veelgi paremini täita;
2. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
3. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Sihtgrupp

Tootmisjuhi arenguprogramm on mõeldud suuremate ja keskmiste ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele (tänapäevastes ettevõtetes kasutatakse vägagi erinevaid ametinimetusi).

Programmi kava

Programm koosneb kahest 2-päevasest ja kolmest 1-päevasest koolitusmoodulist, mille vahele jäävad ca 3-nädalased rakendusperioodid. Need on vajalikud saadud ideede ja praktiliste soovituste elluviimiseks. Järgmisel seminaril arutatakse tulemused läbi ja osalejatel on võimalik saada täiendavaid suuniseid ja vastused tekkinud küsimustele.

Tootmise efektiivsus on oluline teema nii majanduse kasvu kui ka languse faasis. Efektiivsust saab tõsta igas organisatsioonis. Sageli on takistavaks teguriks just inimeste mõtteviis ja vanadest harjumustest kinnihoidmine. Efektiivsuse tõstmine ei eelda alati mahukate investeeringute tegemist, küll aga tasuks investeerida aega oma tegevuse analüüsimiseks. Oluline on leida üles efektiivsuse tõstmise võimalused ja kavandada ning viia ellu tulemusi tagavad meetmed.
Tootmisjuhi arenguprogrammi avakoolitus tutvustabki tootmise efektiivsuse erinevaid võimalusi. Koolitus on 2-päevane, praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse Eestis reaalselt tegutseva ettevõtte põhjal koostatud situatsioonikirjeldust.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Ühtlase tootmisvoo planeerimine, arvutamise alused
 • Laovarude optimeerimine
 • Tootmise efektiivsuse mõõdikud
 • Ülevaade ning praktilised näited võimalikest valdkondadest, mis aitavad tõsta tootmise efektiivsust
 • Efektiivsusvaldkondade rakendamise peamised probleemid ja võimalused
 • Protsesside ühendamine
 • Tootmise ruumipaigutuse (layout’i) planeerimine
 • Teostusaegade lühendamine
 • Tootmise efektiivsuse tõstmise kogemuste hankimine praktiliste ülesannete lahendamise kaudu

Tootmisjuhi oluliseks rolliks on tegutseda professionaalse juhina. Võrreldes kontoritööga, on tootmiskeskkond märgatavalt mitmekesisem ja pakub sageli huvitavamaid väljakutseid. Juht peab siin olema valmis korraldama suhteid paljude teiste valdkondade esindajatega (müük, kavandamine, projektijuhtimine, ostmine, ladu, logistika, klientide käitumine jne). Samas tuleb hoolitseda oma alluvate professionaalse juhtimise eest.
Kahepäevasel Koolitusel vaatlemegi seda, milline on juhtimise protsess tootmises ja millisteks väljakutseteks peaks juht valmis olema. Käsitleme nii juhtimise kui ka sellega seonduva suhtlemise ja enesekehtestamise tehnikaid. Koolitus on kahepäevane ja paremate tulemuste saamise ning juhi tegeliku käitumise ja võimekuse analüüsimiseks kasutame ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Tootmisjuht kui juht, rollide jaotamine tootmisjuhi ja tema alluvate vahel (sh keskastmejuhtide rollid)
 • Koostöö tulemuslikkuse alused ja meeskonnatöö juhtimine
 • Reeglite kehtestamine
 • Kvaliteedi ja tootmisdistsipliini tagamine
 • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel):
  • Eesmärkide püstitamine, planeerimine ja otsustamine, prioriteetide määramine
  • Ülesannete delegeerimine (käsundamine) ja vahendite eraldamine
  • Eesmärkide täitmise jälgimine, kontrollimine
  • Andmete analüüsimine, hindamine, tunnustamine
 • Erinevate juhtimisstiilide kasutamine
 • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Eneseväljendamise oskuse arendamine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehakeele lugemine ja kasutamine
  • Suhtlemine alluvatega
  • Probleemide lahendamine, negatiivse tagasiside andmine
 • Enesekehtestamistehnikate kasutamine

Tootmine on valdkond, mis sõltub paljude teiste valdkondade töö tulemusest (müük, kavandamine, projektijuhtimine, ostmine, ladu, logistika, klientide käitumine jne). Enamasti tuleb just tootmises tagasi teha eelnevates etappides kaotatud aeg ja paraku tulevad just siin esile tehtud vead. Koolitusel arutame läbi, kuidas sellises huvitavas keskkonnas inimesi tööle panna ja motiveerituna hoida, et kõik vajalik jätkuvalt tehtud saaks. Tutvustame erinevaid praktikas kasutatavaid süsteeme ja tehnikaid.
Vaheldusrikas ülesehitus võimaldab osalejatel korrastada ja täiendada oma teadmisi ning arendada oma võimeid praktiliste ülesannete lahendamisel. Koolitusel on võimalik teiste tootmisjuhtidega mõtteid vahetada ja leida lahendusi, kuidas alluvaid motiveerida ja tagada meeskonna eesmärkide saavutamine.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Meeskonna moodustamine, meeskonnatöö tulemuslikkuse tagamine
 • Meeskonnaliikmete tegevuste koordineerimine, tasakaalustamine ühise eesmärgi saavutamiseks
 • Tootmisega seotud inimeste motiveerimine, mitterahalised, rahalised motivaatorid, motiveerimise mudelid (sh aja- ja tükipalga süsteem)
 • Motiveeriva õhkkonna saavutamine
 • Distsipliini ja korra tagamine
 • Saavutatu analüüsimine ja tagasiside andmine
 • Koolituse kokkuvõte ja viited tootmise efektiivsuse tõstmise võimalustele

Paljudele on kindlasti tuttav olukord, kus värskelt väljaantud tootmisplaan poole tunni möödudes on täies ulatuses aegunud ning kasutu. Põhjustena müügist tulenevad prioriteetide muutused, hilinevad materjalitarned, remonti vajavad seadmed, puuduvad inimesed ja palju muid takistavaid tegureid. Koolituse käigus vaadeldakse lihtsaid planeerimise põhimõtteid ja tööriistu, mis võivad nii mõneski olukorras probleeme ennetada.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Tootmise planeerimise strateegiad ja taktikad
 • Eelarved, prognoosid ja tegelikud numbrid, lühi- ja pikaajalised plaanid
 • Teostusaega mõjutavad tegurid
 • Ressursside kasutamise plaan (materjalid, inimesed, masinad, ruumid)
 • Tootmise, varustamise, ladustamise ja jäätmete käsitlemise logistika
 • Tööde prioriteetide määramine
 • Suhtlemine erinevate osapooltega
 • Varude ohjamine
 • Tootmisvõimsuse arvestamine
 • Koormatuse tasakaalustamine
 • Isetegemise ja allhangete kasutamise kulude võrdlus
 • Riskide juhtimine

Üks tootmisjuhi poolt koordineeritavatest olulistest valdkondadest on seadmete ja töövahendite korrashoidmine. Sageli “lisab igapäevastele tegemistele vürtsi” just olulise seadme tõrkumine kõige kiiremal tööperioodil. Kuidas hoolitseda selle eest, et võiksime oma seadmetele igal ajal kindlad olla? Kuidas suurendada tootmisprotsessi töökindlust ja alandada vastuolu seadme käitaja ja hooldaja vahel seadme tehnilise seisukorra eest hoolitsemise ning parendamise osas?
Koolituse käigus vaadeldakse seadmete süsteemse hoolduse põhimõtteid ja töövõtteid, mis aitavad probleeme ennetada. Programm tugineb rahvusvaheliselt tuntud TPMi (Total Productive Maintenance) põhimõtetel ja töövõtetel.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Seadmete efektiivsuse mõõtmine
 • Seadmetega seonduvate tõrgete põhjused
 • Tõrgetega seonduvad kulud ja saamatajäänud tulu
 • Tõrgete ennetamiseks vajalik info
 • TPM, süsteemse hoolduse põhimõtted, eesmärgid ja kasu
 • Seadmete hooldusvastutuse jagamine töötajate vahel
 • Hooldamiseks vajalikele tarvikute, varuosade ja tööriistade säilitamiseks sobivate kohtade loomine, tähistamine
 • Jätkuva õppe programmid
 • Süsteemse hoolduse programmi juurutamine

Õpitulemused

Programmi läbinud on:

 • korrastanud ja värskendanud oma teadmisi tootmisjuhi rolli täitmisega seonduvates küsimustes;
 • arutanud oma töö ja tootmise juhtimisega seonduvaid küsimusi ja vahetanud kogemusi teiste tootmisjuhtidega;
 • saanud uusi ideid, mida paremate tulemuste saavutamise praktikas järele proovida;
 • saanud videoanaüüsi baasil tagasidet ja suuniseid enda suhtlemis- ja kehtestamisoskuste osas.

Metoodika ja õpimudel

Koolituste käigus annavad koolitajad igas moodulis ülevaate kindast tootmisjuhi rolliga seonduvast temaatikast, aidates osalejatel paremini mõtestada ja eesmärgistada oma tegemisi.

Programmi lahutamatuks osaks on arutelud, praktilised harjutused ja kogemuste vahetamine. Ühe seminari raames toimub ka ettevõtte külastus koos kogemuste vahetamise ja aruteluga. Kuna nii koolitajad kui ka teised osalejad on tootmisjuhi taustaga, hindavad osalejad eelkõige süstematiseeritud teooria tugevat seostamist praktikaga ning reaalsete näidete ja ettevõtete baasil toimuvaid arutelusid. Tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

PS: Pakume tootmisjuhile võimalust saata oma alluvuses töötavad juhid (nt meistrid, vahetuse vanemad, eestöölised) eraldi kahepäevasele Meistrite juhtimiskoolitusele  (2 päeva) või tellida koolitusprogramm ettevõttesse sisse. Ka meistrite juhtimiskoolituse programm aitab paremini selgitada keskastme ja esmatasandi juhtide rolli organisatsioonis ning aidata kaasa paremate tulemuste saavutamisele. 

icon
1. Süsteemne ülevaade teemadest ja teadmiste kinnistamine praktiliste tööde abil
icon
2. Praktilised näpunäited ja ideed, kuidas oma rolli veelgi paremini täita
icon
3. Tekkinud ideede ja mõtete iseseisev rakendamine moodiulite vahel
icon
4. Rakendamiskogemuste arutelu, täiendavad suunised

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Osalejate tagasiside

Koolituselt sain nii uusi ideid kui ka kinnitust oma mõtetele ja senisele tegevusele.

Lektorid olid professionaalsed ja reaalse tootmistaustaga – teavad, mida räägivad. Meeldis, et koolitus oli ülesehitatud kui dialoog paljude aruteludega ja kogemuste jagamisega. Praktiliselt poolelt –  hakkasime ettevõttes juurutama lean-tootmise põhimõtteid ning alustasime 5S tehnika rakendamisest.  Koolituselt sain nii uusi ideid kui ka kinnitust oma mõtetele ja senisele tegevusele.” Veljo Altmets, Enermet OÜ tootmisjuht

 

Juba esimese koolituse käigus tekkis palju mõtted ja praktilisi ideid, mida oma töös rakendada.

Koolitaja Urmas Ruubel tekitas koolitusel mõnusa ja vaba õhkkonna, julgustas omavahelist vestlust ja arvamuste jagamist. Juba esimese koolituse käigus tekkis palju mõtted ja praktilisi ideid, mida oma töös rakendada. Soovitan kindlasti osaleda igal tootmisjuhil – asjalik ja praktiline programm!” Häli Välja, BoostMe OÜ tootmisjuht

Ajakava ja info

Kõik seminarid toimuvad reeglina TJO koolituskeskuses (Väike-Paala 1, V korrus). Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine, hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitajad

Urmas Ruubel

LEAN-konsultant ja koolitaja, omab enam kui 20-aastast kogemust juhi ja tootmisjuhina mitmetest Eesti ja rahvusvahelistest tootmisettevõtetest. Urmas saavutab tänu suurele praktiliste kogemuste pagasile ja paljudele asjakohastele näidetele oma koolitustel tootmisettevõtete esindajatega kiirelt usaldusliku kontakti.

Jaanus Luberg

Jaanus Luberg on pikaajalise kogemusega tööstusjuht, kes viib regulaarselt läbi mõningaid meie tootmisjuhtidele suunatud koolitusi. Jaanus on OÜ MS Balti Trafo tegevjuht ning omab lisaks hulgaliselt kogemusi erinevate ettevõtete tootmisjuhina (nt Efore, Wendre, Tootsi Turvas).

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 25 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 400 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitajad on pikaajalise tootmisjuhi ja tootmisettevõte juhi kogemusega praktikud;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste osalejatega.

Järgmine arenguprogramm toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused