See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Kvaliteediinseneri arenguprogramm

Programmi järgmised toimumiskuupäevad on hetkel täpsustamisel. Andke oma huvist teada ning hoiame Teid uudistega kursis.

Toote kvaliteedi tagamine on iga ettevõtte igapäevane tegevus. Mittevastavad tooted, tõrked, protsessi probleemid ja defektid on kõigi reaalsete materjalide-protsesside-toodete lahutamatud osad. Kuidas kõiki neid ebameeldivusi ennetada ja neid jooksvalt kontrolli all hoida ehk kuidas tagada toote kvaliteet, sellele saab vastuse osaledes kvaliteediinseneri arenguprogrammis. Programm tervikuna hõlmab teemasid, mis seonduvad kvaliteediplaneerimise, -standardite, -mõõtmise, -andmete analüüsi ja -parendamisega.

Eesti organisatsioonides kohtab väga harva analüütilist ja süsteemset probleemide lahendamist ning sageli võetakse otsuseid vastu lähtudes emotsioonidest, mitte tuginedes faktidele. Eesti keeles puudub kvaliteeditagamist käsitlev kirjandus ning erinevates haridusasutustes puudutatakse neid teemasid põgusalt ja sageli jääb metoodikate seostamine reaalsete probleemide lahendamisega pinnapealseks. Neid lünkasid püüabki käesolev programm täita.

Koolitusprogrammi käigus tutvustatavad meetodid on paljudes eesrindlikes tööstusharudes, nagu auto- ja elektroonikatööstus, igapäevased ja kohati isegi kohustuslikud ning lisaks ühilduvad tihedalt Six Sigma probleemlahenduse metoodikas kasutatavatega.

Programmi lisaväärtusena saavad kõik osalejad tutvustatavates metoodikates kasutatavad vormid ning suurel hulgal praktilisi kogemusi Exceli analüüsivahendina kasutamises, sest enamus individuaalharjutusi ja rühmatöid teostatakse arvutil.

Eesmärgid

 1. anda toote kvaliteedi eest vastutavatele spetsialistidele teadmised ja oskused kvaliteedi taseme hindamiseks, analüüsimiseks ja parendamiseks;
 2. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi;
 3. treenida praktilisi oskuseid individuaalsete ülesannete kaudu;
 4. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kvaliteedi tagamise vallas.

Sihtgrupp

Kvaliteediinseneri arenguprogramm on spetsialisti koolitus ja sobib spetsialistile või keskastme juhile, kes vastutab toote kvaliteedi eest: tootejuhid, tooteinsenerid, kvaliteediinsenerid, protsessiinsenerid, tehnoloogid, kvaliteedijuhid, tehnoloogiajuhid, labori töötajad jt.

Programmi kava

Kvaliteediinseneri arenguprogramm on üles ehitatud arvestades kiirest elu- ja töötempost tingitud piiranguid. Tihti ei ole spetsialistidel võimalik osaleda mitmepäevastel koolituskursustel, kuna igapäevaste tööülesannete täitmine võib seetõttu kannatada. Programm koosneb 7-st ühepäevasest koolitusest, mille toimumise tihedus on keskmiselt 2 koolituspäeva kuus.

Materjalide, toodete ja protsesside varieeruvusest tulenevalt paljudes tööstusharudes ei ole võimalik läbi saada ilma kontrolloperatsioonideta. Aga kas on läbi mõeldud, kui palju on majanduslikult ökonoomne kontrollida, kus maalt algab liigsest kontrollist tulenev raiskamine? Mis on kontrolöri roll ja kuidas kasutada kontrolli tulemusel saadud informatsiooni? Õige mooduse leidmine kontrolloperatsioonide läbiviimisel aitab suurendada kontrollimise mõjusust ja tõhusust. Koolituse käigus tutvustatakse kontrolloperatsioonide kohta ja rolli protsessis ja valimkontrolli rahvusvahelisi standardeid ning nende rakendamise põhimõtteid.

Koolituse teemad:

 • Kvaliteedikontrolli eesmärk
 • Kvaliteedikontrolli liigid ja meetodid
 • Valikuline kontroll ja aktsepteeritav kvaliteeditase
 • Standardid: ISO 2859-10, ISO 2859-1
 • Korrigeeriva meetme nõue ja raport (CAR, 8D)
 • Tarnija/organisatsiooni kvaliteeditase
 • Kvaliteediohje plaan (Control Plan)

Statistilisest protsessiohjest räägitakse palju. Samas on neid, kes teemat sisuliselt valdavad, suhteliselt vähem ning praktilisi rakendusi organisatsioonides võib leida üksikuid. Koolitusel antakse ülevaade protsessiohje meetoditest ning tutvustatakse erinevaid statistilise protsessiohje kaarte ja nende rakendamise põhimõtteid.

Koolituse teemad:

 • Statistilise protsessiohje olemus
 • Standard ISO 8258 Shewart control charts
 • Varieeruvuse tava- ja eripõhjused
 • Valimi moodustamise põhimõtted
 • Õige ohjekaardi valik
 • Pidevandmete ohjekaardid
 • Atributiivsete andmete ohjekaardid

Riskide hindamine on erinevates valdkondades levinud moodus protsesside või toodete töökindluse või usaldusväärsuse tõstmiseks. Näiteks on riskihindamine tööohutussüsteemide, keskkonnajuhtimise süsteemide ja toiduohutuse juhtimise süsteemide keskne element. Lisaks sellele on riskihindamine tõhus töövahend ka toote või protsessi töökindluse suurendamiseks.

Koolituse teemad:

 • Riskihindamiste erinevad rakendused
 • Oht ja risk (tõsidus, esinemissagedus, avastatavus)
 • Faktori tõsiduse kategooriad
 • Faktori esinemissageduse kategooriad
 • Faktori avastatavuse kategooriad
 • Toote tõrgete riskide hindamine
 • Protsessi tõrgete riskide hindamine

Varieeruvus on iga toote ja protsessi lahutamatu osa, ning kui see on suurem, kui meie nõuded tootele või protsessile, siis tekivad vead ja mittevastavad tooted. Kui suutlik on meie protsess sõltub sellest, kuivõrd me suudame varieeruvust ohjata. Kontrolli saavutamine varieeruvuse üle saab alguse varieeruvuse mõistmisest ning mõõtmisest.

Koolituse teemad:

 • Kvaliteedi taseme mõõdikud (saagis, PPM, DPM, DPU, RTY)
 • Protsesside varieeruvus
 • Hetkeandmed ja pikaajalised andmed
 • Jaotusseadused, normaaljaotus
 • Z-väärtus
 • Valimi moodustamine
 • Protsessi suutlikkuse mõõtmine

Iga mõõtmistulemus on vale! Aga kui vale, kas me teame seda? Toote või protsessi parameetrite mõõtmise juures jäetakse sageli vastamata küsimusele, kas kasutatava mõõtevahendiga on võimalik meid huvitavat suurust üldse piisava täpsusega mõõta. Sageli esineb olukordasid, kus mõõtevahend ühe inimese käes näitab ühtesid tulemusi ja teise inimese käes teisi tulemusi. Analüüsime, miks on see nii? Olukorrale saab vastuse mõõtesüsteemide hindamise (MSA) protsessi abil. Mõõtesüsteemi analüüsides saame selge vastuse kui palju kogu mõõtmisveast tuleneb mõõtjast ja protseduurist ning kui palju mõõtevahendist ja abinõust.

Koolituse teemad:

 • Mõõtesüsteemi koostisosad
 • Mõõtesüsteemi vea allikad
 • Mõõtmise korratavus
 • Mõõtmise jäljendatavus
 • Pidevsuuruse mõõtesüsteemi hindamine
 • Mõõtesüsteemi parendamine

Visuaalne kvaliteedi hindamine on alati subjektiivne ning sõltub suurel määral hindajast. Eelkõige on küsimus selles, kui hästi hindaja või kontrollija teab kvaliteedi kriteeriume ehk standardeid ja kuivõrd kindel on hindaja oma otsuses. Kas ta täna annab samasuguse hinnangu, kui homme? Rakendades automaatkontrolli vahendeid metallidetektorite, testsüsteemide või täisautomaatsete optiliste kontrollisüsteemide näol, kas meil on ettekujutus kuivõrd usaldusväärsed need on. Kas on teada kui tihti need süsteemid klassifitseerivad hea toote defektseks ja defektse toote vastavaks. Neile küsimustele saab vastuse atributiivandmete mõõtesüsteemi hindamisest.

Koolituse teemad:

 • Visuaalkontrolli standardite kehtestamine
 • Atributiivandmete valimi suuruse määramine
 • Korratavus
 • Jäljendatavus
 • Atributiivandmete mõõtesüsteemi hindamine
 • Mõõtesüsteemi parendamine

Meie oodatud tulemused ehk protsesside väljundid on otseses seoses protsessi sisenditest ehk faktoritest. Tulemust mõjutavaid faktoreid on väga palju, kuid suhteliselt vähene arv faktoritest omavad olulist ehk võtmemõju protsessidele. Koolitus annab vastuse küsimusele, kuidas eristada olulisi faktoreid ebaolulistest.

Koolitusel tutvustatakse ning harjutatakse mitmete andmetöötlustööriistade kasutamist probleemide põhjuste identifitseerimiseks, andmete graafiliseks analüüsimiseks, andmete numbriliseks analüüsimiseks.

Koolituse teemad:

 • Protsessi olemus, sisendid ja väljundid
 • Analüütiline parendusprotsess
 • Oluliste parendusvaldkondade määratlemine – ihaldatavuse maatriks
 • Faktorite väljaselgitamine – kalaluu diagramm
 • Hinnangutel põhinevad tööriistad – XY-maatriks, prioriteetide määramine
 • Graafilised analüüsivahendid – aegread, tihedusgraafikud, kastdiagramm, Pareto graafik
 • Numbrilised analüüsivahendid – korrelatsioon- ja regressioonanalüüs, hüpoteeside testimine, DOE

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolitused sisaldavad ettekannete kuulamist, ühiseid arutelusid, rühma ja individuaalseid töid. Kõik osalejad saavad koolituse konspektid ning rühma ja individuaalseteks töödeks vajalikud materjalid (mida on võimalik hiljem oma töö juures kasutada).

Mitmel koolitusel on efektiivseks rühma või individuaalse töö tegemiseks vajalik sülearvuti olemasolu, milles peaks olema installeeritud statistilisi arvutusi võimaldav tarkavara (MS Excel või mõni spetsiaalprogramm). Vajadusel saab kasutada ka TJO koolituskeskuse arvutustehnikat.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused