See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm

Miks osaleda Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogrammis?

Toodete valmistamisel ja teenuste pakkumisel tuleb ette olukordasid, kus tulemus ei vasta kliendi või meie endi ootustele. Kuigi kõik protsessi eeldused ja sisendid olid kontrolli all, nagu paljudel varasematel kordadel, tulemused aga hajuvad ning probleemid on tavapärased. Kuidas saada kvaliteeti kahjustav hajuvus kontrolli alla? Selleks sobib suurepäraselt Six Sigma metoodika. Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära.

Eesmärgid

Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel. Üldtunnustatud põhimõtete järgi iseloomustavad rohevöö teadmiste ja oskuste taset järgmised tunnused:

 • DMAIC metoodika tundmine
 • Statistiliste ja kvaliteedi tööriistade rakendamise oskus
 • Võime juhtida ja viia ellu lihtsamaid parendusprojekte

 

Sihtgrupp

Koolitusprogramm on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes puutuvad kokku keerukate ja komplekssete probleemidega ning soovivad omada efektiivset tööriista selliste probleemide lahendamiseks. Varasem Six Sigma metoodika tundmise kogemus ei ole vajalik.

Programmi kava

Six Sigma rohevöö koolitusprogramm põhineb DMAIC meetodil. Lühend tuleneb inglise keelsetest sõnadest define-measure-analyze-improve-control, mis eesti keelde tõlgituna võiks tähendada määratlemine-mõõtmine-analüüsimine-parendamine-ohjamine. Koolituste käigus käsitletakse järgmiseid teemasid ja alamteemasid:

 • Ülevaade Lean Six Sigma (LSS) metoodikast ja olemusest
 • DMAIC meetod
 • Six Sigma organisatsioon ja teekaart
 • Lean põhimõtted ja levinumad meetodid, seos LSS põhimõtete ja projektidega
 • Parendusvõimaluste tuvastamine, prioriteetide määramine ja parendusprojektide valik
 • Parendusprojektide lõplik valik
 • Probleemi ja eesmärkide püstitamine
 • Mõõdikute määratlemine
 • Projekti lähteülesande koostamine
 • Projektmeeskonna loomine ja efektiivse toimimise tagamine
 • Kliendikesksus ja kliendi vajaduste määratlemine (VoC)
 • Parendatava protsessi määratlemine ja kaardistamine (SIPOC jm)
 • Toimivust mõjutavate faktorite identifitseerimine
 • Hajuvuse mõistmine
 • Andmete kvaliteedi hindamine
 • Mõõtesüsteemide analüüsimine, MSA, Gage R&R
 • Protsesside suutlikkuse analüüsimine
 • Põhjus-tagajärg seoste määratlemine ja analüüsimine
 • Probleemide juurpõhjuste otsimine
 • Riskide hindamine, FMEA
 • Graafilised andmeanalüüsi meetodid
 • Numbrilised andmeanalüüsi meetodid
 • Lahendusvariantide väljatöötamine
 • Hüpoteeside testimine
 • Varieeruvuse analüüsimine
 • Korrelatsiooni ja regressiooni analüüs
 • Eksperimentide kavandamine (DOE – Design Of Experiments)
 • Vigade vältimine, poka-yoke
 • Ohje kavandamine ja rakendamine, ohjeplaanid
 • Statistiline protsessiohje, SPC
 • Tulemuste dokumenteerimine
 • Lahenduste komunikeerimine ja rakendamine
 • Projekti mõju hindamine ja projekti lõpetamine
 • Osalejate parendusprojektide tulemuste ülevaatus ja kaitsmised

Metoodika ja õpimudel

Koolitusprogrammi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 2-päevasteks mooduliteks ning mooduleid on kokku 5. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Koolitusel osalejal on vajalik võtta koolitustele kaasa arvuti, kuhu oleksid installeeritud MS Excel ning aktiveeritud selle lisa (add-in) Analysis ToolPak.

Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistused. Tunnistuse väljastamise eelduseks on lõpule viidud parendusprojekt. Parendusprojekti mitteteostajatele väljastatakse tõend osalemise kohta. Koolitusel osalejatel on võimalik täiendavalt tellida personaalset nõustamist parendusprojekti teostamiseks ja ettevõtte probleemide lahendamiseks kogenud konsultandilt.

PS: Ettevõttesisese programmi puhul sõltub programmi ülesehitus osalejate tasemest ning parendusprojektide ettevalmistamise ja elluviimise kiirusest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus ja parendusprojekti kaitsmist. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Osaleja tagasiside

Merle Roste, AS Svarmil juhataja: “AS Svarmil on üle 25 aasta tegutsenud õmblusettevõte. Lean Six Sigma rohevööde koolitusprogrammis osalesin seetõttu, et rahvusvahelise kontserni, mille tütarettevõte Svarmil on, üks juhtimisprintsiipe on leida võimalusi parendusteks läbi projektipõhise juhtimise. Algatatud projektid peavad omama parendusefekti. Samuti peab iga initsiatiiv olema enne elluviimist hinnatud rahalise võidu seisukohalt. Koolitusprogrammi käigus sain vastused järgmistele küsimustele: 

 • Millise probleemiga on vajalik tegeleda?
 • Kuidas sõnastada arengut piduravat probleemi? 
 • Kuidas probleemide põhjuseid analüüsida?
 • Kuidas kavandada lahendusi, mis loovad reaalse rahalise efekti?

Kursuse teoreetiline materjal oli mahukas ja sisukas. Palju aitasid kaasa praktilised ülesanded teooria kinnistamiseks, s.h. MiniTab programmi kasutamine. Koolitusgrupp ja programm oli vahva, koolitaja väga paindlik. Soovitan koolitust eelkõige meeskondadele, sest lisaks saadud teadmistele oli koolitusel osalemine ka motiveeriv.“

Ajakava ja info

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause ning programmi juhtivkoolitaja poolset nõustamist ja personaalset tuge parendusprojekti ettevalmistamisel koolituste vahepealsel perioodil.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;
 • iga Lean Six Sigma Green Belt programmis osaleja valmistab ette ja kaitseb parendusprojekti, mille rakendamine säästab organisatsioonile minimaalselt 10 000 € aastas.

Järgmine arenguprogramm toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused