See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on innovatsiooniosaku toetus?

 • kuni 4 000 eurot krooni üksiktaotluse korral
 • kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral
 • toetuse piirmäär on kuni 100% abikõlbulikest kuludest
 • taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt

NB! Ühe taotlusega on võimalus teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt

Toetuse eesmärgid

Innovatsiooniosakute eesmärgiks on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega.

Toetust saavad taotleda:
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud  väike- või keskmise suurusega ettevõte.

Eeltingimused taotlejale:

 • taotlejal on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt ning tuledeklaratsioonid tähtajaliselt esitatud.
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseerimiseks;
 • taotleja omakapital vastab «Äriseadustikus» kehtestatud nõuetele;
 • juhul kui toetust antakse vähese tähtsusega abi raames, ei tohi kasusaajale viimase kolme aasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada koos meetme raames taotletava toetusega 200 000 eurot;
 • juhul kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud nõutud summas ja tähtaegselt.

Mida toetatakse?

Toetatakse teenuseosutajate poolt pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist järgmistes valdkondades:

 • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
 • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
 • disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine;
 • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
 • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
 • patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

 Projekti pikkus:

 • abikõlblikkuse periood algab  EAS-le taotluse esitamise päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud. Kulu arvestatakse tekkepõhiselt ja tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.
 • Projekti kestvuseks on 12 kuud

Hindamiskriteeriumid (üldistatult):

 • probleemipüstituse ning tegevusplaani kvaliteeti ja realistlikkus
 • projekti mõju vastavust meetme eesmärkidele

Taotlusele lisatavad dokumendid (vastavalt vajadusele):

 • teenuseosutaja hinnapakkumine koos detailse tegevus- ja ajakavaga
 • jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 3 kuud.

Lisainfo
Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

 

Tunned teema vastu huvi?